Punkt konsultacyjny
Start Aktualności Punkt konsultacyjny

PostHeaderIcon Punkt konsultacyjny

PostHeaderIcon

W dniu 29 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw LGD ?ZIELONE SIOO?. W obradach uczestniczyo 49 czonkw Stowarzyszenia, ktrym przewodniczy p. Zbigniew Kamiski Starosta Ostrowski. Przyjty porzdek obrad uwzgldnia podjcie kilku wanych uchwa m.in. w sprawie zakoczenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, uchwalenia Statutu LGD, Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Czonkw, Regulaminu Pracy Zarzdu, Regulaminu Rady i Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Na spotkaniu jednogonie przyjto uchwa Nr 26/2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Lokalna Strategia Rozwoju jest podstawowym i najwaniejszym zacznikiem do wniosku o wybr Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno, ktry w dniu 31 grudnia 2015 r. zoylimy do Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W zwizku z zakoczeniem prac nad Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? serdecznie dzikujemy czonkom Stowarzyszenia oraz wszystkim zaangaowanym mieszkacom z obszaru dziaania naszej LGD za liczny udzia w konsultacjach spoecznych przy tworzeniu Strategii. To przy Waszym udziale zostay okrelone problemy, kierunki dziaa i zadania na najblisze lata. Dziki temu dokumentowi mieszkacy, przedsibiorcy i samorzdy po raz kolejny zyskaj moliwo signicia po rodki unijne na realizacj projektw sucych rozwojowi obszaru LGD ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Plan komunikacji z lokaln spoecznoci na lata 2014-2020 okrela reguy prowadzenia dziaa informacyjno-promocyjnych przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Więcej…

 
Więcej artykułów…