Start Aktualności Aktualności Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r.

PostHeaderIcon Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lipca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków do dofinansowania, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w terminie 10 - 24 czerwca 2019 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej. 

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” członkowie Rady 7 dni przed terminem posiedzenia powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z posiedzeniem (w tym z wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach ww. naboru).

Wobec powyższego przedmiotowe dokumenty i materiały dostępne są w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych
  i informacji zawartych w projektach”.
 4. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o bezstronności”.
 5. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
 6. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
 8. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
 9. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
 10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
 11. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
 12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie posiedzenia.