LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

W sobot 18 czerwca 2011 r., w ogrodach Szkoy Gwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uczestniczylimy w Pikniku Programu Poznaj Dobr ywno zorganizowanym z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gwnym celem imprezy byo promowanie produktw spoywczych o wysokiej jakoci oznaczonych znakiem ?Poznaj Dobr ywno", a take produktw tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych posiadajcych due walory smakowe i zdrowotne. Produkty oznaczenie znakiem PD s wyrnieniem dla wytwrcw, jak rwnie informacj dla konsumentw o wysokiej jakoci produktu.

W imprezie, ktrej sprzyjaa przyjazna aura, udzia wzio 37 firm, ktrych produkty posiadaj znak ?Poznaj Dobr ywno", 60 firm prezentujcych swoje produkty tradycyjne i regionalne oraz twrcy rkodziea artystycznego, ktrzy swoj bogat ofert przycigay tumy goci. Na stoiskach mona byo zaopatrzy si w mleko i przetwory mleczne, miso, wdliny, ryby, owoce, warzywa, produkty zboowe, grzyby, napoje bezalkoholowe, nalewki domowe, wody mineralne, miody, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, zioa i przyprawy, tuszcze spoywcze oraz wyroby mieszane.

Wielkim zainteresowaniem wrd uczestnikw imprezy cieszyo si rwnie nasze stoisko promocyjne przygotowane wsplnie z czonkami Stowarzyszenia: p. Danut Jabonka Grabowsk z Gospodarstwa Ekologicznego w Broku, p. Jerzym Kolanowskim z Gospodarstwa Agroedukacyjnego w Glinie, ktrzy s jednoczenie czonkami Sieci Ekoturystycznej ?Midzy Bugiem a Narwi? oraz p. Mariuszem Mierzejewskim z Gospodarstwa Ekologicznego w Winiewie. Odwiedzajcy nas gocie mieli okazje posmakowa i zakupi produkty tradycyjne i regionalne wyprodukowane przez naszych czonkw. Nie zabrako wic sera biaego z krowy polskiej czerwonej oraz ciasta marchewkowego DAJANY, ktre zwyciyy w tegorocznej edycji konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego, sera mozzarella, sera biaego z mleka koziego, sera tego podpuszczkowego, pysznego pasztetu z krlika, swojskich wdlin, domowego chleba, pachncego drodowego ciasta, smalcu ze skwarkami, piwa kozicowego oraz mleka od krw rasy polskiej czerwonej.

Dodatkow promocj naszej LGD by wywiad, ktrego udzielia Prezes Adriana Rukat przed kamerami TVP1 dla programu ?Tydzie? oraz dla dwutygodnika rolniczego AGRO SERWIS.

Pikna soneczna pogoda, wystpy artystyczne, ciekawe ekspozycje producentw oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosych przygotowane przez organizatorw, przyczyniy si do powodzenia imprezy. Piknik bardzo licznie odwiedzili caymi rodzinami mieszkacy Warszawy i okolic.

 

PostHeaderIcon

W dniu 15 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.
Przyjty porzdek obrad uwzgldnia podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego z dziaalnoci w 2010 roku. Absolutorium udzielono Zarzdowi jednogonie przy 26 gosach za.
Ponadto Walne Zebranie Czonkw obradowao nad podjciem kilku innych uchwa: w sprawie zmiany podziau rodkw w ramach Dziaania 4.13 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju?, w sprawie zmiany procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie przystpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Czonkowie Walnego Zebrania wyrazili take zgod na na przystpienie jako partner do Centrum Ekologii i Zrwnowaonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. Powysze uchway Walne podo jednogonie.

 

PostHeaderIcon

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, informuje o moliwoci skadania za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? wnioskw w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach nastpujcy dziaa Osi 3:

 Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - limit dostpnych rodkw wynosi: 511 914 z.

 I. Termin skadania wnioskw: od dnia 22 czerwca 2011 r. do dnia 7 lipca 2011 r. do godz. 15.00.

 II. Miejsce i tryb skadania wnioskw: wnioski wraz z zacznikami naley skada osobicie w miejscu i terminie wskazanym w ogoszeniu. Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 9.00 -15.00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii ktr dostarcza wnioskodawca.

Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD ?ZIELONE SIOO?.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta.

 III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy wraz z instrukcj wypeniania dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO?, a take na stronie Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Wykaz zacznikw jakie naley zoy wraz z wnioskiem stanowicych podstaw do ubiegania si o przyznanie pomocy dostpny jest na stronie internetowej LGD ?ZIELONE SIOO?.

Dokumenty do pobrania - Archiwum ZIP

Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj jego wypeniania i Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 200

8 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007?2011 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z p. zm.)

 IV. Kryteria wyboru projektw ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? przez LGD ?ZIELONE SIOO?, okrelone s w Lokalnej Strategi Rozwoju. Karta oceny zgodnoci operacji z LSR i karta oceny operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru dostpne s w Lokalnej Strategi Rozwoju na stronie stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl  bd w siedzibie LGD.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spenia operacja aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja, aby zostaa wybrana do dofinansowania musi by zgodna z kart oceny zgodnoci operacji z Lokaln Strategi Rozwoju, oraz uzyska punktacje z karty oceny operacji wg lokalnych kryteriw wyboru (wymienione karty oceny wypenia Rada LGD ?ZIELONE SIOO?) oraz zaj miejsce na licie rankingowej wnioskw wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategi Rozwoju LGD w ramach limitu dostpnych rodkw.

 LGD ?ZIELONE SIOO? zapewni bezpatne wiadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powyszej sprawie bd odbyway si po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.


Powizania, do pobrania:

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw.zip
 

PostHeaderIcon

Uprzejmie informujemy, e w dniu 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Proponowany porzdek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Czonkw oraz wybr przewodniczcego Zebrania.
  2. Wybr protokolanta Walnego Zebrania.
  3. Przyjcie porzdku obrad.
  4. Przyjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
  5. Przyjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2010 r.
  6. Przyjcie uchway w sprawie zmiany podziau rodkw w ramach Dziaania 4.13 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju?.
  7. Przyjcie uchway w sprawie zmiany procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  8. Przyjcie uchway w sprawie przystpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  9. Przyjcie uchway w sprawie przystpienia jako partner do Centrum Ekologii i Zrwnowaonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.
  10. Sprawy rne.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyej, drugi termin posiedzenia wyznacza si na dzie 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 (zgodnie ze Statutem LGD ?ZIELONE SIOO? 16 ust.2) w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

PostHeaderIcon

Udziec z sarny pieczony w winie, chleb na zakwasie, mid nadbuaski, nalewka z aroni czy sok malinowy, to tylko niektre z 77 przysmakw wytwarzanych przez mazowieckich producentw, ktre ubiegay si w tym roku o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego. Uroczyste podsumowanie i wrczenie nagrd odbyo si 18 maja br. na Praskiej Giedzie Spoywczej w Zbkach.

Podczas spotkania Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik podkreli, e celem konkursu byo wyonienie producentw wyrniajcych si wysok jakoci produkcji oraz kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej. Zaznaczy, e w wielu mazowieckich wsiach i miastach wytwarza si zapomniane produkty ywnociowe w oparciu o stare rodzinne przepisy. Wyrazi te nadziej, e Laur Marszaka stanie si prestiowym znakiem, uatwiajcym konsumentom wybr ywnoci o naprawd wysokiej jakoci.

Wrd czternastu nagrodzonych producentw znalazo si dwch czonkw naszej LGD ?ZIELONE SIOO?. Pani Danuta Jabonka-Grabowska z Gospodarstwa Agroturystycznego w Broku wygraa w kategorii wyroby cukiernicze za ciasto marchewkowe ?DAJANY?, natomiast Pan Mariusz Mierzejewski z Gospodarstwa Ekologicznego w Winiewie zwyciy w kategorii produkty mleczarskie z serem biaym z mleka krowy polskiej czerwonej.

Grawertony, dyplomy pamitkowe oraz wartociowe nagrody rzeczowe wrczyli Laureatom - Minister Rolnictwa Pan Marek Sawicki oraz Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. W imieniu Zarzdu naszej Lokalnej Grupy Dziaania w uroczystoci podsumowania Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego uczestniczya Prezes Zarzdu Pani Adriana Rukat.