LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

W dniu 21 sierpnia br. w Andrzejewie uczestniczylimy w festynie pn.: ?DNI KUKURYDZY?. Organizatorami imprezy by Urzd Gminy w Andrzejewie oraz Mazowiecki Orodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Oddzia Ostroka.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 28 lipca br. odbyo si posiedzenie Rady LGD ?ZIELONE SIOO? w zwizku z zakoczonym naborem wnioskw o przyznanie pomocy  w ramach dziaania 4.1/413 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? na operacj, ktra odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?. Termin skadania projektw trwa od dnia 22 czerwca do dnia 7 lipca br. Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokona oceny 4 zoonych wnioskw. Wszystkie wpyny w terminie, byy zgodne z LSR ?ZIELONE SIOO? oraz speniay lokalne kryteria wyboru. czna kwota dofinansowania, o ktr ubiegali si beneficjenci wyniosa 473.805,67 z i miecia si w limicie rodkw przeznaczonych na ww. nabr.

W wyniku oceny wnioskw dokonanej przez Rad LGD, sporzdzona lista rankingowa przedstawia si nastpujco:
                   

Lista rankingowa - pobierz

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 28 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do Biura LGD w ramach ogoszonego naboru ? dziaanie 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.

Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).

Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.

Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.

W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.

2. Przyjcie porzdku obrad.

3. Omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.

4. Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.

5. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.

6. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.

7. Podjcie stosownej uchway o wybraniu, bd niewybraniu operacji do dofinansowania w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.

8. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji.

9. Wolne gosy, wnioski i zapytania.

10. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

/-/ Micha Rutkowski

Przewodniczcy Rady

 

PostHeaderIcon

W sobot 2 lipca br. w miejscowoci Glina nad Bugiem, w Gospodarstwie Agroedukacyjnym Pastwa Zofii i Jerzego Kolanowskich, rozpocz si po raz czwarty cykl Kiermaszy: ?Smakoyki i ciekawostki z Gliny?. Mimo niesprzyjajcej aury, w to wyjtkowe popoudnie gospodarstwo odwiedzio dziesitki mieszkacw i zaproszonych goci.

W zagrodzie, gdzie na co dzie hoduje si kozy, mona byo skosztowa i kupi kilkunastu rodzajw sera koziego, wypi mleka, poprbowa sernika na zimno lub pierogw z serem. Nie zabrako te koziego masa, wieego pachncego chleba, ciasta z truskawkami, swojskiego miodu, pysznej prostyskiej kiebasy, synnego Przysmaku Baeja, piwa kozicowego i wielu innych lokalnych przysmakw. Ponadto uczestnicy Kiermaszu mogli podziwia obrazy, rzeby, hafty, wyroby z wikliny i somy oraz piknie wykonan biuteri miejscowych artystw.

Niezwykym urozmaiceniem dla przybyych goci byo rczne wyrabianie i prbowanie swojskiego masa, ktre dawniej byo staym zajciem gospody. Ponadto chtni mogli sprbowa utoczy na kole garncarskim naczynie z gliny. Sympatyczn atrakcj by take wystp zespou ?Makinianka?, ktry swoim piewem i tacem umila czas zwiedzajcym.

Naley podkreli, e Kiermasze ?Smakoyki i ciekawostki z Gliny? odbywa si bd przez cae lato, w kad sobot, w godzinach od 15.00 do 18.00.

Impreza wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego pod patronatem Wjta Gminy Makinia Grna.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

PostHeaderIcon Zaproszenie na Kiermasze w Glinie

plakatjpg

Poprawiony (czwartek, 30 czerwca 2011 14:43)