Start

PostHeaderIcon

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? wnioskw w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach nastpujcych dziaa Osi 3:

?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej ( limit dostpnych rodkw 458 838,00 z),

? oraz na operacje , ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniaj si do osignicia celw tej Osi tzw. ?Mae Projekty? ( limit dostpnych rodkw 225 469,45 z).

I. Termin, miejsce i tryb skadania wnioskw :

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 10 STYCZNIA 2011 r. do dnia 31 STYCZNIA 2011 r. do godz. 15.00. Wnioski naley skada bezporednio w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. L. Mieczkowskiego 4 ( II pitro) od poniedziaku do pitku w godz. 9.00 ? 15.00.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do biura LGD ?ZIELONE SIOO?. Wnioski nadsyane drog pocztow, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane.

Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 3 egzemplarzach w wersji papierowej ( 1 egzemplarz zostanie zwrcony wnioskodawcy jako potwierdzenie zoenia wniosku). Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. Wnioski naley skada osobicie w miejscu i terminie wskazanym w ogoszeniu.

Wnioskodawca przy skadaniu wniosku zobowizany jest do wypenienia ankiety odnoszcej si do speniania lokalnych kryteriw wyboru na formularzu opracowanym przez LGD ? ZIELONE SIOO?. Ankieta jest dostpna na stronie www.zielonesiolo.pl, oraz w biurze LGD.

II. Wzr formularzy wnioskw o przyznanie pomocy wraz z zacznikami oraz instrukcje wypeniania wnioskw znajduj si na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl ,Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO?.

Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj jego wypeniania i Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z pn. zm.)

III. Kryteria wyboru projektw przez LGD ?ZIELONE SIOO?, okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte dla operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy znajduj si w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO? zmieszczonej na stronie internetowejwww.zielonesiolo.pl

IV. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD
Wykaz dokumentw zawarty jest we wnioskach o przyznanie pomocy . Wnioskodawca obowizkowo zacza Ankiet odnoszc si do speniania lokalnych kryteriw wyboru ? na formularzu opracowanym przez LGD ? ZIELONE SIOO?. Ankieta dostpna jest na stronie www.zielonesiolo.pl, oraz w biurze LGD.

LGD ?ZIELONE SIOO? zapewni bezpatne wiadczenie doradztwa przez pracownika biura LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powyszej sprawie bd odbyway si po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD tel. (29)7452020

Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


Powizania

wniosek ? Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

instrukcja wypeniania wniosku

ankieta

wniosek ? Mae Projekty

instrukcja wypeniania wniosku

Zgodnie z przepisami art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej(Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 ze zm.) podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis zobowizany jest do przedstawienia podmiotowi udzielajcemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbdnych do udzielenia pomocy de minimis.Informacje te przedstawiane s na formularzu informacji stanowicym zacznik do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

ankieta

 

PostHeaderIcon

Na posiedzeniu Rady w dniu 8 listopada br. czonkowie organu decyzyjnego LGD ?ZIELONE SIOO? przeprowadzili ocen wnioskw zoonych do Biura LGD w zwizku z ogoszonym przez Zarzd LGD naborem w ramach dziaania 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich. Termin naboru trwa od dnia 12 padziernika 2010 r. do dnia 29 padziernika 2010 r.

Limit rodkw na dofinansowanie, o ktre ubiegali si beneficjenci wynosi 2 176 950 z.

Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokona oceny 8 zoonych wnioskw. Wszystkie wpyny w terminie, byy zgodne z LSR ?ZIELONE SIOO? oraz speniay lokalne kryteria wyboru. czna kwota dofinansowania, o ktr ubiegali si beneficjenci miecia si w limicie rodkw przeznaczonych na ww. nabr.

W wyniku oceny wnioskw dokonanej przez Rad LGD, sporzdzona lista rankingowa przedstawia si nastpujco - pobierz

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie zawiadamiam, e w dniu 8 listopada 2010 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do Biura LGD w ramach ogoszonego naboru ? dziaanie 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?,
Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).
Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.
Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.
W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
  2. Przyjcie porzdku obrad.
  3. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.
  4. Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.
  5. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
  6. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
  7. Podjcie stosownej uchway o wybraniu, bd niewybraniu operacji dodofinansowania w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.
  8. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji.
  9. Wolne gosy, wnioski i zapytania.
  10. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

/-/ Micha Rutkowski

Przewodniczcy Rady

LGD ?ZIELONE SIOO?

 

PostHeaderIcon

W ramach aktywizacji obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?, w dniu 7 padziernika br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyo si szkolenie nt. ?Wsppraca sieciowa w eko-agrotursytyce i rolnictwie ekologicznym drog do budowania marki lokalnej i regionalnej?.

W spotkaniu uczestniczyli czonkowie LGD ?ZIELONE SIOO?, rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarzdowych i waciciele gospodarstw agroturystycznych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Szkolenie prowadzili pracownicy Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie.

Zgromadzeni uczestnicy w interesujcy sposb dowiedzieli si czym jest ekoturystyka i agroturystyka, jak powstaa sie partnerw ?Midzy Bugiem a Narwi?, poznali czonkw tej sieci z obszaru dziaania naszej LGD, ich wsplne cele i zadania. Dowiedzieli si jakie korzyci pyn z przestawienia gospodarstwa tradycyjnego na ekologiczne, czym jest biornorodno w rolnictwie i ekologiczny chw. Uzyskali cenne porady jak oszczdnie gospodarowa energi i wod w przypadku prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Atrakcj spotkania bya prezentacja p. Andrzeja Kongiela waciciela Prywatnego Muzeum Etnograficznego w Prostyni, ktry w fascynujcy sposb opowiedzia o walorach ziemi prostyskiej, wiejskich tradycjach, wielowiekowych zwyczajach kulinarnych, obrzdach i kulturze.

Zaproszeni gocie mieli rwnie moliwo skosztowania przetworw owocowych p. Jadwigi Farat z Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego z Rososzy w gminie Wsewo, cynamonowych bajgieek pieczonych przez p. Jadwig Kongiel z Muzeum w Prostyni oraz sera z mleka krowiego wyprodukowanego w gospodarstwie ekologicznym p. Mariusza Mierzejewskiego we wsi Winiewo w gminie Ostrw Mazowiecka.

Ponadto zgromadzeni gocie wysuchali prezentacji p. Danuty Jabonka-Grabowskiej ? czonka LGD ?ZIELONE SIOO? i partnera sieci, ktra z entuzjazmem opowiadaa o swojej pasji zwizanej z agroturystyk oraz pocztkami prowadzenia gospodarstwa wiadczcego usugi dla turystw.

Podczas szkolenia uczestnicy zadawali prowadzcym szereg pyta oraz zgaszali rne problemy w trakcie oywionej dyskusji. Ponadto otrzymali materiay szkoleniowe i informacyjne.

 

PostHeaderIcon

W okresie 23 ? 30 wrzenia br. w 10 gminach wchodzcych w skad LGD ?ZIELONE SIOO?, odby si cykl szkole nt. ?Informowania o obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Szkolenia adresowane byy do spoecznoci lokalnej oraz przyszych beneficjentw operacji: ?Mae projekty?, ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? oraz ?Odnowa i rozwj wsi?.

Celem spotka prowadzonych przez czonkw naszej LGD p. Grzegorza Nadratowskiego oraz p. Michaa Rutkowskiego byo poinformowanie potencjalnych beneficjentw o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie ze rodkw unijnych ww. operacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli si jakie podmioty mog stara si o pomoc w ramach powyszych dziaa, a take jakie warunki naley speni by uzyska wsparcie. Poznali oglne zasady przygotowywania wnioskw oraz rodzaje niezbdnych zacznikw. Istotnym elementem zaj byo zapoznanie zaproszonych goci z form oceny projektw przez organ decyzyjny LGD uprawniony do wycznej oceny zgoszonych wnioskw, ktre bd mogy uzyska wsparcie finansowe w ramach rodkw przyznanych na realizacj strategii.

Mamy nadziej, e przekazane przez nas informacje zaowocuj zoeniem przez mieszkacw obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? kolejnych wnioskw o dofinansowanie projektw
w ramach ww. operacji.

Zarzd LGD ?ZIELONE SIOO? skada podzikowania wszystkim Wjtom i Burmistrzowi Gminy Brok za okazan pomoc organizacyjn i udostpnienie pomieszcze do przeprowadzenia spotka.