Start Aktualności Kolejne nabory wnioskw realizowane przez LGD ?ZIELONE SIOO? w ramach wdraania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

PostHeaderIcon

1

2                    3                     4


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji skadanych w ramach:

  • Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?- grupy defoworyzowane,
  • Przedsiwzicia 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz
Nabory wnioskw rozpoczn si w dniu 29.05.2017 r. i bd trway do dnia 12.06.2017 r. Wzory wnioskw i dokumentacji konkursowej znajd Pastwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakadce ?NABORY WNIOSKW?.

Bd to kolejne nabory realizowane w nowej perspektywie unijnej Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ktrej otrzymalimy 7.000.000,00 z na realizacj dziaa zwizanych z wdraaniem LSR na obszarze LGD ?ZIELONE SIOO?, tj.:

  • gminy miejsko - wiejskiej Brok,
  • gmin wiejskich: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Makinia Grna, Nur, Ostrw Mazowiecka, Stary Luboty, Szulborze Wielkie, Wsewo, Zarby Kocielne.

W przeprowadzonych w IV kwartale 2016 r. przez nasze Stowarzyszenie naborach wnioskw przekazalimy ponad 3.300.000,00 z na wsparcie inicjatyw zwizanych z rozwojem infrastruktury drogowej i spoecznej oraz przyznaniem premii na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.

W obecnym naborze zostay ustalone nastpujce limity rodkw, tj.: 140.000,00 z dla osb
z grup defaworyzowanych chccych rozpocz dziaalno gospodarcz oraz 300.000,00 z
na rozwj przedsibiorczoci.

Pomoc na operacj przysuguje projektom wybranym w ramach dostpnego limitu rodkw finansowych podanych w ogoszeniu o konkursie. Kolejno ustala si na podstawie liczby punktw uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriw wyboru operacji okrelonych w LSR i wskazanych w ogoszeniu.

Przedsiwzicie 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej? - maksymalna kwota uzyskanej premii o jak moe ubiega si wnioskodawca to 70.000,00 z.

Beneficjenci: osoby fizyczne z grupy defaworyzowanej, tj.:

- osoby bezrobotne ze wzgldu na: dugotrwae bezrobocie (powyej 1 roku), brak wyksztacenia redniego, brak kwalifikacji zawodowych, wiek do 25 roku ycia, wiek powyej 50 roku ycia, osoby samotnie wychowujce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, niepenosprawno,

- osoby wykluczone ze wzgldu na ubstwo: z powodu niskiej dochodowoci
w gospodarstwach domowych

Rodzaj wsparcia: premia

Poziom wsparcia : maksymalnie do 100%

Pomoc na operacj w tym zakresie przyznawana bdzie, jeeli:

1) podmiot ubiegajcy si o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw z mocy ustawy i w penym zakresie, chyba e podejmuje dziaalno gospodarcz sklasyfikowan w przepisach rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykuw spoywczych lub produkcja napojw,

b) w okresie 2 lat poprzedzajcych dzie zoenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywa dziaalnoci gospodarczej, do ktrej stosuje si przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, w szczeglnoci nie by wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej albo w rejestrze przedsibiorcw w Krajowym Rejestrze Sdowym

- i nie zostaa mu dotychczas przyznana pomoc na operacj w tym zakresie,

2) operacja zakada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla ktrej zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o prac lub spdzielczej umowy o prac,

b) utrzymanie miejsca pracy, o ktrym mowa w lit. a, przez co najmniej 2 lata od dnia wypaty patnoci kocowej.

Wymogu okrelonego w pkt. 2a nie stosuje si w przypadku, gdy podmiot ubiegajcy si
o przyznanie pomocy jest osob fizyczn, ktra podejmuje we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz, do ktrej stosuje si przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej z tym, e pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeeli operacja zakada wykonywanie tej dziaalnoci co najmniej przez 2 lata od dnia wypaty patnoci kocowej.

3) W przypadku gdy o pomoc na operacj ubiega si podmiot bdcy spk kapitaow w organizacji pomoc jest przyznawana, jeeli ten podmiot uzyska osobowo prawn do dnia zawarcia umowy.

Przedsiwzicie 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz? - maksymalna kwota wsparcia o jak moe ubiega si wnioskodawca wynosi 150.000,00 z.

 

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej jako mikro lub mae przedsibiorstwo,

Rodzaj wsparcia: refundacja czci kosztw kwalifikowalnych operacji

Poziom wsparcia : maksymalnie do 70%

Pomoc na operacj w tym zakresie jest przyznawana, jeeli:

1) podmiot ubiegajcy si o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzajcych dzie zoenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywa cznie co najmniej przez 365 dni dziaalno gospodarcz do ktrej stosuje si przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, oraz nadal wykonuje t dziaalno,

2) podmiot ubiegajcy si o jej przyznanie wykonuje dziaalno gospodarcz, do ktrej stosuje si przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej,

3) operacja zakada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla ktrej zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o prac lub spdzielczej umowy o prac,

b) utrzymanie miejsca pracy, o ktrym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata od dnia wypaty patnoci kocowej,

4) podmiotowi ktremu zostaa dotychczas przyznana pomoc na operacj w ramach Przedsiwzicia 1 ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej? moe zosta przyznana, jeeli: upyno co najmniej 2 lata od dnia przyznania pomocy.

Wymogu okrelonego w pkt. 3a nie stosuje si w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy,

o ktrej przyznanie podmiot ten ubiega si na realizacj danej operacji, nie przekracza 25.000,00 z.

Ponadto Wnioskodawca powinien wykaza, e:

a) posiada dowiadczenie w realizacji projektw o charakterze podobnym do operacji, ktr zamierza realizowa, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, ktr zamierza realizowa, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, ktr zamierza realizowa, jeeli jest osob fizyczn, lub

d) wykonuje dziaalno odpowiedni do przedmiotu operacji, ktr zamierza realizowa,

e) realizacja operacji nie jest moliwa bez udziau rodkw publicznych.

Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie moe by uznane za spenienie warunku, w odniesieniu do innej operacji.

Pomoc na operacj w ramach Przedsiwzicia 1 ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej oraz Przedsiwzicie 2 ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz? nie przysuguje, jeeli dziaalno gospodarcza bdca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporzdzenia Rady Ministrw
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD) (Dz. z 2007 r.
Nr 251, poz. 1885) jako:

1) dziaalno usugowa wspomagajca rolnictwo i nastpujca po zbiorach,

 2) grnictwo i wydobywanie,

 3) dziaalno usugowa wspomagajca grnictwo i wydobywanie,

 4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiakw i miczakw,

 5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktw rafinacji ropy naftowej,

 6) produkcja chemikaliw oraz wyrobw chemicznych,

 7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz lekw i pozostaych wyrobw farmaceutycznych,

 8) produkcja metali,

 9) produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli, 

10) transport lotniczy i kolejowy,

11) gospodarka magazynowa.

W II proczu br. LGD ?ZIELONE SIOO? planuje ogoszenie naboru wnioskw dla operacji skadanych w ramach Przedsiwzicia 3 (P.3) ?Wsparcie dla wydarze edukacyjnych, kulturalnych, sportowo- turystyczno-rekreacyjnych i promujcych dziedzictwo lokalne w tym historyczne?

Beneficjenci: LGD, beneficjent ostateczny projektu grantowego ? grantobiorca tj. podmiot wybrany w drodze naboru ogoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu grantowego.

Grantobiorcami mog by: osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kka rolnicze, JST
z wyczeniem wojewdztw, ich zwizki bd ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarzdowe, spdzielnie, kocioy, zwizki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym ustawy przyznaj zdolno prawn, sformalizowane grupy nieposiadajce osobowoci prawnej np. Koa Gospody Wiejskich reprezentowane przez podmioty posiadajce zdolno prawn.

Rodzaj wsparcia: do 100% kosztw kwalifikowalnych operacji, w zalenoci od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta, jednostki sektora finansw publicznych zawsze 63,63%.

Poziom wsparcia: maksymalna wysoko kwoty pomocy na grantobiorc wynosi nie wicej ni 23.000,00 z.

Pomoc na projekt grantowy, jest przyznawana, jeeli:

Suma grantw udzielonych jednostkom sektora finansw publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty rodkw przyznanych na ten projekt.

Zobowizania beneficjentw:

  • zapewnienie trwaoci operacji zgodnie z art. 71 rozporzdzenia nr 1303/2013,
    a w przypadku beneficjenta prowadzcego mikroprzedsibiorstwo albo mae przedsibiorstwo w rozumieniu przepisw rozporzdzenia Komisji (UE) nr 651/2014
    z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajcego niektre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewntrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - zapewnienie trwaoci operacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypaty patnoci kocowej,
  • przechowywania dokumentw zwizanych z przyznan pomoc do dnia, w ktrym upynie 5 lat od dnia wypaty patnoci kocowej.

Nie ma moliwoci wsparcia zakupu uywanych maszyn, urzdze, sprztu lub innego wyposaenia objtego operacj, za wyjtkiem zakupu eksponatw w ramach operacji dotyczcych zachowania dziedzictwa. Do kosztw kwalifikowalnych zalicza si take wkad niepieniny wnioskodawcy.

W okresie od 22-30 maja br. we wszystkich gminach czonkowskich LGD ?ZIELONE SIOO? przeprowadzone zostan szkolenia informacyjne dotyczce sposobu wypeniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Zainteresowanych Wnioskodawcw zapraszamy na szkolenia i do Biura LGD ?ZIELONE SIOO?
od poniedziaku do pitku w godz. 8?? - 16??.

Informacje zawarte w niniejszym artykule maj charakter informacyjny i mog ulec zmianie na skutek zmiany przepisw prawnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania

?ZIELONE SIOO?

07-300 Ostrw Mazowiecka

ul. L. Mieczkowskiego 4 (I pitro)

tel./fax (29) 745 20 20

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.zielonesiolo.pl