Start Aktualności Posiedzenie Rady LGD ?ZIELONE SIOO?

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 1 lutego 2017 r. (roda) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie ocena i wybr wnioskw do dofinansowania, zoonych do Biura LGD w ramach trwajcego w okresie od 28 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. naboru wnioskw - dziaanie 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji zoonych w ramach:

- Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?
(w tym dla wnioskodawcw nalecych do grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR),

- Przedsiwzicia 4 (P.4) ?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej?.

Zgodnie z 8 ust. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).

Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne s w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (I pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.

Jednoczenie przypominam, e zgodnie z 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady, czonkowie Rady maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczcego Rady i Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
  2. Przyjcie porzdku obrad.
  3. Wypenienie przez czonkw Rady ?Owiadczenia o zachowaniu poufnoci danych i informacji zawartych w projektach?.
  4. Wypenienie przez czonkw Rady ?Owiadczenia o bezstronnoci?.
  5. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?.
  6. Przedstawienie oceny wstpnej wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?.
  7. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
  8. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
  9. Sporzdzenie:

- listy rankingowej projektw,

- listy rankingowej projektw dla wnioskodawcw nalecych do grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR.

10. Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?.

11. Sporzdzenie:

- listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i nie wybranych do realizacji

- listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i nie wybranych do realizacji dla wnioskodawcw nalecych do grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR.

12. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Przedsiwzicia 4 (P.4) ?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej?.

13. Przedstawienie oceny wstpnej wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Przedsiwzicia 4 (P.4) ?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej?.

14. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR w ogoszonym naborze tematycznym poprzez wypenienie odpowiedniej karty oceny.

15. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.

16. Sporzdzenie listy rankingowej projektw.

17. Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsiwzicia 4 (P.4) ?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej?.

18. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i nie wybranych do realizacji w ramach Przedsiwzicia 4 (P.4) ?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej?.

19. Wolne gosy, wnioski i zapytania.

20. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

/-/ Micha Rutkowski

Przewodniczcy Rady

LGD ?ZIELONE SIOO?