Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W sobot 2 lipca br. w miejscowoci Glina nad Bugiem, w Gospodarstwie Agroedukacyjnym Pastwa Zofii i Jerzego Kolanowskich, rozpocz si po raz czwarty cykl Kiermaszy: ?Smakoyki i ciekawostki z Gliny?. Mimo niesprzyjajcej aury, w to wyjtkowe popoudnie gospodarstwo odwiedzio dziesitki mieszkacw i zaproszonych goci.

W zagrodzie, gdzie na co dzie hoduje si kozy, mona byo skosztowa i kupi kilkunastu rodzajw sera koziego, wypi mleka, poprbowa sernika na zimno lub pierogw z serem. Nie zabrako te koziego masa, wieego pachncego chleba, ciasta z truskawkami, swojskiego miodu, pysznej prostyskiej kiebasy, synnego Przysmaku Baeja, piwa kozicowego i wielu innych lokalnych przysmakw. Ponadto uczestnicy Kiermaszu mogli podziwia obrazy, rzeby, hafty, wyroby z wikliny i somy oraz piknie wykonan biuteri miejscowych artystw.

Niezwykym urozmaiceniem dla przybyych goci byo rczne wyrabianie i prbowanie swojskiego masa, ktre dawniej byo staym zajciem gospody. Ponadto chtni mogli sprbowa utoczy na kole garncarskim naczynie z gliny. Sympatyczn atrakcj by take wystp zespou ?Makinianka?, ktry swoim piewem i tacem umila czas zwiedzajcym.

Naley podkreli, e Kiermasze ?Smakoyki i ciekawostki z Gliny? odbywa si bd przez cae lato, w kad sobot, w godzinach od 15.00 do 18.00.

Impreza wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego pod patronatem Wjta Gminy Makinia Grna.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

PostHeaderIcon Zaproszenie na Kiermasze w Glinie

plakatjpg
 

PostHeaderIcon

W sobot 18 czerwca 2011 r., w ogrodach Szkoy Gwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uczestniczylimy w Pikniku Programu Poznaj Dobr ywno zorganizowanym z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gwnym celem imprezy byo promowanie produktw spoywczych o wysokiej jakoci oznaczonych znakiem ?Poznaj Dobr ywno", a take produktw tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych posiadajcych due walory smakowe i zdrowotne. Produkty oznaczenie znakiem PD s wyrnieniem dla wytwrcw, jak rwnie informacj dla konsumentw o wysokiej jakoci produktu.

W imprezie, ktrej sprzyjaa przyjazna aura, udzia wzio 37 firm, ktrych produkty posiadaj znak ?Poznaj Dobr ywno", 60 firm prezentujcych swoje produkty tradycyjne i regionalne oraz twrcy rkodziea artystycznego, ktrzy swoj bogat ofert przycigay tumy goci. Na stoiskach mona byo zaopatrzy si w mleko i przetwory mleczne, miso, wdliny, ryby, owoce, warzywa, produkty zboowe, grzyby, napoje bezalkoholowe, nalewki domowe, wody mineralne, miody, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, zioa i przyprawy, tuszcze spoywcze oraz wyroby mieszane.

Wielkim zainteresowaniem wrd uczestnikw imprezy cieszyo si rwnie nasze stoisko promocyjne przygotowane wsplnie z czonkami Stowarzyszenia: p. Danut Jabonka Grabowsk z Gospodarstwa Ekologicznego w Broku, p. Jerzym Kolanowskim z Gospodarstwa Agroedukacyjnego w Glinie, ktrzy s jednoczenie czonkami Sieci Ekoturystycznej ?Midzy Bugiem a Narwi? oraz p. Mariuszem Mierzejewskim z Gospodarstwa Ekologicznego w Winiewie. Odwiedzajcy nas gocie mieli okazje posmakowa i zakupi produkty tradycyjne i regionalne wyprodukowane przez naszych czonkw. Nie zabrako wic sera biaego z krowy polskiej czerwonej oraz ciasta marchewkowego DAJANY, ktre zwyciyy w tegorocznej edycji konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego, sera mozzarella, sera biaego z mleka koziego, sera tego podpuszczkowego, pysznego pasztetu z krlika, swojskich wdlin, domowego chleba, pachncego drodowego ciasta, smalcu ze skwarkami, piwa kozicowego oraz mleka od krw rasy polskiej czerwonej.

Dodatkow promocj naszej LGD by wywiad, ktrego udzielia Prezes Adriana Rukat przed kamerami TVP1 dla programu ?Tydzie? oraz dla dwutygodnika rolniczego AGRO SERWIS.

Pikna soneczna pogoda, wystpy artystyczne, ciekawe ekspozycje producentw oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosych przygotowane przez organizatorw, przyczyniy si do powodzenia imprezy. Piknik bardzo licznie odwiedzili caymi rodzinami mieszkacy Warszawy i okolic.

 

PostHeaderIcon

W dniu 15 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.
Przyjty porzdek obrad uwzgldnia podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego z dziaalnoci w 2010 roku. Absolutorium udzielono Zarzdowi jednogonie przy 26 gosach za.
Ponadto Walne Zebranie Czonkw obradowao nad podjciem kilku innych uchwa: w sprawie zmiany podziau rodkw w ramach Dziaania 4.13 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju?, w sprawie zmiany procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie przystpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Czonkowie Walnego Zebrania wyrazili take zgod na na przystpienie jako partner do Centrum Ekologii i Zrwnowaonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. Powysze uchway Walne podo jednogonie.

 

PostHeaderIcon

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, informuje o moliwoci skadania za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? wnioskw w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach nastpujcy dziaa Osi 3:

 Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - limit dostpnych rodkw wynosi: 511 914 z.

 I. Termin skadania wnioskw: od dnia 22 czerwca 2011 r. do dnia 7 lipca 2011 r. do godz. 15.00.

 II. Miejsce i tryb skadania wnioskw: wnioski wraz z zacznikami naley skada osobicie w miejscu i terminie wskazanym w ogoszeniu. Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 9.00 -15.00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii ktr dostarcza wnioskodawca.

Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD ?ZIELONE SIOO?.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta.

 III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy wraz z instrukcj wypeniania dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO?, a take na stronie Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Wykaz zacznikw jakie naley zoy wraz z wnioskiem stanowicych podstaw do ubiegania si o przyznanie pomocy dostpny jest na stronie internetowej LGD ?ZIELONE SIOO?.

Dokumenty do pobrania - Archiwum ZIP

Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj jego wypeniania i Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 200

8 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007?2011 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z p. zm.)

 IV. Kryteria wyboru projektw ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? przez LGD ?ZIELONE SIOO?, okrelone s w Lokalnej Strategi Rozwoju. Karta oceny zgodnoci operacji z LSR i karta oceny operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru dostpne s w Lokalnej Strategi Rozwoju na stronie stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl  bd w siedzibie LGD.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spenia operacja aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja, aby zostaa wybrana do dofinansowania musi by zgodna z kart oceny zgodnoci operacji z Lokaln Strategi Rozwoju, oraz uzyska punktacje z karty oceny operacji wg lokalnych kryteriw wyboru (wymienione karty oceny wypenia Rada LGD ?ZIELONE SIOO?) oraz zaj miejsce na licie rankingowej wnioskw wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategi Rozwoju LGD w ramach limitu dostpnych rodkw.

 LGD ?ZIELONE SIOO? zapewni bezpatne wiadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powyszej sprawie bd odbyway si po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.


Powizania, do pobrania:

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw.zip
 
Więcej artykułów…